Szczęśliwe numery: 17 28

KONKURS NA LOGO SZKOLNEGO WOLONTARIATU MISYJNEGO

Administrator 7 maja 2022, 07:40

Tagi:

REGULAMIN KONKURSU

 1. Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu na projekt logo Szkolnego Wolontariatu Misyjnego w ZSE w Pile jest Szkolny Wolontariat Misyjny.

 1. Cele konkursu:
 • Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego logo Szkolnego Wolontariatu Misyjnego ZSE w Pile.
 • Logo wykorzystywane będzie przez Szkolny Wolontariat Misyjny do celów identyfikacyjnych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.
 1. Warunki uczestnictwa w konkursie:
 • Konkurs trwa od 10.05 2022 r. do 20. 06.2022 r.
 • W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły, którzy zapoznali się z regulaminem konkursu.
 • Projekty konkursowe mogą być realizowane i zgłaszane do konkursu indywidualnie bądź zespołowo (do 2 osób).
 • Prace konkursowe należy składać zgodnie z przedstawionym regulaminem.
 • Każdy z uczestników jest zobowiązany do przedstawienia projektu autorskiego.
 • Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Szkolnego Wolontariatu Misyjnego przy ZSE w Pile.
 • Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
 1. Forma prezentacji pracy konkursowej:
 • Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, plakat, Internet, ulotki.
 • Prace można wykonać ręcznie jak również przy wykorzystaniu technik komputerowych.
 • Logo powinno charakteryzować się następującymi cechami:

– czytelne i łatwe do zapamiętania,

– łatwe w celu identyfikowania dla SzWM

– wzbudzać pozytywne emocje.

 1. Miejsce i termin składania prac konkursowych:
 • Podpisane prace (imię i nazwisko, klasa) należy składać do dnia 20. 06.2022 r. do katechetki p. Ewy lub siostry Anny
 • Prace konkursowe, które nie będą spełniały wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
 • Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 • Organizator nie zwraca prac.
 1. Kryteria oceny prac konkursowych:

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

 • zgodność projektu z tematyką,
 • oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,
 • czytelność i funkcjonalność projektu,
 • estetyka wykonania projektu.
 1. Ocena prac konkursowych:

Zwycięska praca zostanie wybrana przez Komisję Konkursową.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu:
 • W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.
 • Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda.
 • Planowana data ogłoszenia wyników wrzesień 2022 r.
 • Wyniki zostaną zamieszczone w gablocie Wolontariatu Misyjnego i na stronie szkoły

Życzymy wszystkim ciekawych pomysłów!

Organizatorzy, opiekunowie
Szkolnego Wolontariatu Misyjnego