Szczęśliwe numery: 11 28

Egzamin maturalny

Administrator 11 marca 2022, 11:05

PDF HARMONOGRAM CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2024 (WKRÓTCE)
PDF Terminy przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty oraz maturalnych w 2024 roku
PDF Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023 oraz w Formule 2015 obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024
PDF Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2023/2024
PDF Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2024 roku
PDF Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2024 roku
PDF Deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego
DOCX Deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego
PDF Deklaracja przystąpienia przez zdającego – obywatela Ukrainy do egzaminu maturalnego w 2024 r.
DOCX Informacje o egzaminie maturalnym dla zdających, będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
DOCX Zbiór instrukcji dotyczących składania, przyjmowania oraz monitorowania e-deklaracji w systemach ZIU oraz SIOEO
PDF ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 10 czerwca 2022 r.
w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego
w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024
DOCX Załącznik 05c, Informacja o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu z przedmiotu dodatkowego (PR) dla maturzystów o stosownych uprawnieniach
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna