Szczęśliwe numery: 17 28

Rada Rodziców

Administrator 10 marca 2022, 20:03

Konto Rady Rodziców

04 8951 0009 4255 2886 2000 0010

Zakres i przedmiot działania RR

Do zadań Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile należy:

 • współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły;
 • pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły;
 • udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu;
 • podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły;
 • współpraca ze środowiskiem lokalnym;
 • współudział w realizacji zadań opiekuńczych i wychowawczych szkoły,
 • gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności szkoły.
 • opiniowanie programów i dokumentów szkolnych;
 • opiniowanie programu i harmonogramu szkoły w zakresie poprawy efektywności kształcenia lub wychowania;
 • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;
 • uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki,
 • przestawianie opinii dotyczącej pracy nauczyciela, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela.