Maj 18, 2018

Internat

Internat Zespołu Szkół Ekonomicznych jest placówką koedukacyjną, usytuowaną w pobliżu większości pilskich szkół średnich (ZSE, I LO, ZSG, ZSP nr 1, ZSP nr 3, ZSP nr 2, CKN). W tym samym budynku mieści się Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych, a w pobliżu znajduje się Przychodnia Medycyny Rodzinnej, z usług, której korzystać może młodzież. Przed internatem jest skwer oraz boisko do gry w piłkę.

Do placówki dojechać można z dworca PKS i PKP autobusami linii 0, 1, 4, 5.

NASZ ADRES

Internat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile
ul. Sikorskiego 18A
64-920 Piła

tel. (067) 212-34-17
email: internatzse@wp.pl

 

DOKUMENTY PLACÓWKI

 • Regulamin internatu.
 • Program wychowawczo – profilaktyczny.
 • Procedury postępowania nauczyciela – wychowawcy w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa uczniów podejmujących ryzykowne zachowanie.

Opiekę nad młodzieżą mieszkającą w placówce sprawuje otwarta, życzliwa i wysoce wykwalifikowana kadra:

 • mgr Jolanta Wysocka – kierownik placówki
 • mgr Alina Antczak
 • mgr inż. Ewa Czerniakiewicz
 • mgr Agnieszka Maślanka
 • mgr inż. Mirosława Michałek
 • mgr Kamila Solis
 • mgr Marzenna Waszak

Wychowawcy dochodzący:

 • mgr Andrzej Kobus
 • mgr Kamilla Skrobot
 • mgr Dorota Małuch

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO PLACÓWKI I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAKWATEROWANIA

 1. O przyjęcie do placówki ubiegać się mogą absolwenci gimnazjów mieszkających poza Piłą.
 2. Podanie należy złożyć w terminie ustalonym w danym roku szkolnym (do pobrania na stronie).
 3. W dniu zakwaterowania należy dostarczyć skrócony odpis aktu urodzenia i zaświadczenie o stałym zameldowaniu.

WZÓR PODANIA

 
 
 

ZASADY POBYTU

W naszej placówce obowiązują zasady, których respektowania bezwzględnie wymagamy.

Oto najważniejsze z nich:

 1. Zakaz przebywania, spożywania i przechowywania alkoholu i innych środków odurzających.
 2. Zakaz palenia papierosów.
 3. Zakaz stosowania jakichkolwiek form przemocy.
 4. Codzienne powroty do placówki do godziny 16.20, ponieważ od 16.30 rozpoczyna się nauka własna – poza osobami, które posiadają Bilet Zaufania bądź mają zgodę rodziców na zajęcia dodatkowe w tym czasie w mieście i szkole.
 5. Przestrzeganie porządku dnia i pozostałych punktów regulaminu placówki.

KOSZTY POBYTU

Opłata stała – 60 zł
Stawka dzienna za wyżywienie – 10,80 zł

Opłaty należy uiszczać do 15 każdego miesiąca w kasie placówki bądź na konto:

Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile
ul. Sikorskiego 18A; 64-920 Piła
Nr konta: 10 1020 3844 0000 1002 0169 4934

BEZPIECZEŃSTWO

Aby zapewnić wychowankom bezpieczeństwo, współpracujemy z Komendą Powiatową Policji, Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych. Organizujemy dla młodzieży warsztaty i spotkania z zakresu szeroko pojętej profilaktyki prowadzone przez specjalistów.

CZAS WOLNY WYCHOWANKÓW

Organizujemy czasu wolny wychowankom poprzez stwarzanie warunków do uczestnictwa 
w zajęciach pozalekcyjnych w szkołach i mieście. Zachęcamy do pracy w sekcjach: plastycznej, sportowo – rekreacyjnej, kulturalno – oświatowej, pracowni komputerowej oraz Młodzieżowej Radzie Internatu.

Proponujemy wyjścia do kina, na imprezy w mieście i zaprzyjaźnionym internacie. Organizujemy imprezy okolicznościowe wynikające z kalendarza: Dzień Chłopaka, otrzęsiny, andrzejki, Wigilia, walentynki, Dzień Kobiet, powitanie wiosny, pożegnanie maturzystów. Ponadto młodzież korzysta ze szkolnej sali gimnastycznej.

Chcąc uwrażliwić młodzież na potrzeby innych, zachęcamy do pracy w wolontariacie oraz udziału 
w różnego rodzaju akcjach charytatywnych. Z grupą młodzieży śpiewającej i grającej odwiedzamy pensjonariuszy pilskiego Domu Pomocy Społecznej.

MŁODZIEŻOWA RADA INTERNATU

Młodzieżowa Rada Internatu jest organem samorządowym mieszkańców. Jej kadencja trwa rok. 
W skład Młodzieżowej Rady Internatu wchodzi Zarząd MRI i samorządy poszczególnych grup. Do zadań tego organu należy:

–    wdrażanie wychowanków do pełnienia określonych ról społecznych,
–    kształtowanie pożądanych postaw,
–   wpajanie wychowankom demokratycznych norm współżycia i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz grupy i placówki.

MRI zgłasza opiekunom i Zespołowi Wychowawczemu opinie i potrzeby wychowanków, współuczestniczy w propagowaniu ciekawych form zajęć w czasie wolnym, współpracuje z Zespołem Wychowawczym i koordynuje prace poszczególnych sekcji, kształtuje postawy współodpowiedzialności za mienie placówki, organizuje różne formy pomocy koleżeńskiej, podkreśla i wzbogaca tradycje, troszczy się o honor placówki.

Wszelkie działania Młodzieżowej Rady Internatu integrują społeczność internacką, uczą kulturalnego spędzania czasu wolnego, odpowiedzialności, współżycia i współdziałania w zespole, stwarzają młodzieży warunki do samorealizacji, budowania pozytywnego obrazu siebie, rozwijania poczucia własnej wartości. Kształcą w wychowankach postawę bycia współgospodarzem placówki, umożliwiają podejmowanie twórczych działań i wykazywanie własnej inicjatywy.

Facebook
Twitter
YouTube
SOCIALICON
SOCIALICON
Font Resize
Zmień opcje kontrastu