Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile - Pedagog szkolny
Prosimy o zapoznanie się polityką plików cookies funkcjonującą na stronie www.zse.pila.pl. Zamknij komunikat

💡
Pedagog szkolny
Pomoc pedagoga
Czy czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny? Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem? Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej? Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać? Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem, ciekawym pomysłem? Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób? Zajrzyj do gabinetu pedagoga szkolnego, być może wspólnie znajdziesz konstruktywne rozwiązanie.
Godziny pracy pedagoga
Dzień Godziny
Poniedziałek 8:30 – 13:30
Wtorek 8:00 – 13:00
Środa 8:00 – 14:00
Czwartek 9:00 – 14:00
Piątek 8:30 – 13:30
Zadania pedagoga szkolnego w zakresie zadań ogólnowychowawczych
1. Dokonywanie określonej analizy i oceny sytuacji wychowawczej w szkole popartej przeprowadzanymi badaniami
z wykorzystaniem dostępnych narzędzi
2. Udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności wychowawczych
3. Udzielanie nauczycielom i wychowawcom pomocy w opracowaniu i gromadzeniu informacji o uczniu
4. Współudział w opracowaniu planu pracy szkoły w sferze dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej
5. Rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych
6. Podejmowanie działań profilaktyczno- wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły
w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i nauczycieli
7. Prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców
8. Wdrażanie programu bezpieczna i przyjazna szkoła
9. Zwracanie uwagi na przestrzeganie przez szkołę postanowień Konwencji o prawach dziecka
Zadania pedagoga szkolnego w zakresie profilaktyki wychowawczej
1. Rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w procesie dydaktyczno- wychowawczym
2. Opracowanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej
3. Wspieranie działań stworzenia uczniom wymagającym szczególnej opieki i pomocy możliwości udziału w różnych formach zajęć pozalekcyjnych
4. Udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze
5. Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów dalszego kierunku kształcenia
Zadania pedagoga szkolnego w zakresie indywidualnej opieki
pedagogiczno-psychologicznej
1. Udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych
2. Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla młodzieży z trudnościami wychowawczymi lub innych zajęć grupowych dotyczących pozytywnych wzmocnień
3. Udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach z rówieśnikami i w danym środowisku
4. Przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży
5. Udzielanie pełnej pomocy rodzicom w kierowaniu uczniów na badania do Zespołu Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych
Zadania pedagoga szkolnego w zakresie pomocy materialnej
1. Organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym i osieroconym, uczniom z rodzin alkoholików, zdemoralizowanym, uczniom z rodzin wielodzietnych mających szczególne trudności materialne
2. Organizowanie pomocy uczniom niepełnosprawnym, przewlekle chorym itp.
Pedagog szkolny powinien
1. Zapewnić w tygodniowym rozkładzie zajęć możliwość kontaktowania się z nim zarówno uczniów jak i ich rodziców
2. Współpracować na bieżąco z władzami szkoły, wychowawcami klas, nauczycielami, Radą Rodziców, Zespołem Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych, Komendą Powiatową Policji, szkolną służbą zdrowia (udzielanie pomocy materialnej i dożywianie młodzieży z rodzin potrzebujących tej pomocy), świetlicą szkolną (organizowanie czasu wolnego uczniom dojeżdżającym i innym) w rozwiązywaniu pojawiających się problemów opiekuńczo- wychowawczych
3. Współdziałać z organizacjami i instytucjami w środowisku zainteresowanym problemami wychowania
4. Składać okresowa informację Radzie Pedagogicznej na temat trudności wychowawczych występujących wśród uczniów szkoły z uwzględnieniem podjętych działań i uzyskanych efektów końcowych
5. Analiza sytuacji wychowawczej powinna być oparta na podstawie przeprowadzonych badań
6. Prowadzić następującą dokumentację: roczny plan pracy będący częścią planu pracy szkoły z zakresu dydaktycznego i wychowawczego szkoły; dziennik pracy pedagoga szkolnego, w którym rejestruje się wykonane czynności; ewidencję uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej; zeszyt zawierający dokumentację prowadzonych badań i czynności uzupełniających