Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile - O szkole
Prosimy o zapoznanie się polityką plików cookies funkcjonującą na stronie www.zse.pila.pl. Zamknij komunikat

O szkole
Historia
fot. Igor Margraf

Szkoła powstała z inicjatywy Kuratorium Okręgu Szkolnego w Poznaniu i rozpoczęła działalność 15 września 1946 roku pod nazwą Państwowe Koedukacyjne Liceum Handlowe. Zadaniem szkoły było kształcenie pracowników dla potrzeb handlu i administracji. Zajęcia szkolne rozpoczęto w bardzo trudnych warunkach lokalowych i materialnych, początkowo w budynku nieistniejącego już internatu.

W latach 1947-1950 odgruzowywano teren przyszkolny i odbudowywano wypalony budynek główny szkoły. Z roku na rok szkoła stabilizuje się i osiąga coraz lepsze wyniki w kształceniu absolwentów. Zasadniczy rozwój szkoły następuje jednak dopiero po roku 1953, kiedy szkołę przejmuje Centrala Rolnicza Spółdzielni "Samopomoc Chłopska". Od tego czasu datuje się duży rozwój różnych form kształcenia w szkole młodzieżowej i zaocznej oraz następuje rozbudowa bazy materialnej szkoły.

W roku szkolnym 1968/1969 oddano do użytku nowy internat na 300 uczniów. Oddano też do użytku dwie przybudówki - do sali gimnastycznej i do budynku szkoły, zbudowano i wyasfaltowano nowe boisko szkolne, zmodernizowano i adoptowano dla celów szkolnych kilka pomieszczeń. Wszystkie te działania stworzyły warunki do osiągania lepszych wyników w kształceniu i zmiany w profilu szkolenia. Powstaje Liceum Zawodowe, w miejsce Policealnego Studium Spółdzielczego i Szkoły Dekoratorskiej powstaje Policealne Studium Zawodowe z nowymi specjalnościami.

Przez wiele lat szkoła prowadziła kierowany nabór do szkoły przez placówki spółdzielczości wiejskiej. Dzięki takiej polityce absolwenci szkoły podejmowali pracę nie tylko na terenie Piły, ale znaczna ich część wracała do swojego środowiska - na wieś, do miast i miasteczek zarówno byłego województwa pilskiego jak i województw sąsiednich. W roku 1991 rozpoczyna się proces likwidacji Centralnego Związku Spółdzielni "Samopomoc Chłopska". We wrześniu tego roku następuje formalne użyczenie majątku szkoły Kuratorium Oświaty w Pile, a od stycznia 1992 roku szkoła jest finansowana z budżetu państwa. Tym samym szkoła utraciła status szkoły resortowej.

Ostatnie lata - w związku z transformacją gospodarczą i powstaniem gospodarki wolnorynkowej - stanowiły dla szkoły nowe wyzwanie i konieczność dostosowania kierunków i form szkolenia do nowych potrzeb.

„Ekonomik” – przyjazna i rzetelna szkoła

Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile to szkoła z prawie 70 – letnią tradycją kształcenia w zawodach branży ekonomicznej. Nasze tradycyjne zawody to: technik ekonomista, technik handlowiec, jednak kierując się potrzebami rynku pracy podjęliśmy także kształcenie w nowych zawodach czyli technik organizacji reklamy i technik informatyk. Szkoła dysponuje wysokiej jakości wyposażeniem techniczno – dydaktycznym w skład którego wchodzą:

- 4 pracownie ekonomiczno – informatyczne;
- pracownia mobilna wyposażona w 31 laptopów;
- 2 pracownie przedmiotowe wyposażone w tablice interaktywne;
- pracownie przedmiotowe wyposażone w rzutniki multimedialne;
- biblioteka online

Dzięki projektowi „Czas zawodowców, wielkopolskie kształcenie zawodowe" na terenie szkoły działają dwa nowoczesne laboratoria praktyk dla uczniów kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik organizacji reklamy, technik handlowiec, technik logistyk. W tygodniowych praktykach uczestniczą zarówno uczniowie naszej szkoły jak i uczniowie północnej wielkopolski.

Kadra pedagogiczna prowadząc kształcenie zawodowe w/w zawodach stawia sobie za cel przygotowanie uczniów do wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy w warunkach współczesnego świata. Uświadomienie uczniom konieczności przygotowania ich do gospodarki opartej na wiedzy, mobilności zawodowej, a także wzrostu oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników to wyzwania jakie stawia sobie nasza szkoła.

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w olimpiadach i konkursach, co roku mamy finalistę Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo – Menedżerskich czy Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości. Prace uczniów w zawodzie technik organizacji reklamy są nagradzane w lokalnych konkursach fotograficznych i plastycznych.

W ramach kształtowania postaw przedsiębiorczych współpracujemy z Młodzieżową Fundacją Przedsiębiorczości realizując projekty: Dzień Przedsiębiorczości, Światowy Tydzień Przedsiębiorczości dzięki, którym młodzież naszej szkoły poznaje lokalnych pracodawców. Kładziemy również duży nacisk na rozwój kompetencji informatycznych.

Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile jest certyfikowanym Laboratorium Edukacyjnym ECDL, w którym można zdobyć Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Młodzież naszej szkoły ma możliwość angażowania się i rozwijania swoich pasji na zajęciach dodatkowych, szczególnie prężnie działa Szkolne Koło PCK i Wolontariatu, którego członkowie przygotowują liczne akcje charytatywne.

Jako szkoła ponadgimnazjalna przygotowujemy uczniów do egzaminu maturalnego i zawodowego, potwierdzeniem wysokich wyników uzyskiwanych na zewnętrznych egzaminach jest przyznanie naszej szkole przez czasopismo Pespektywy „Brązowej Tarczy".

Od kilku lat uczniowie, rodzice i nauczyciele korzystają z e-dziennika, co zapewnia rodzicom stały dostęp do informacji.

Absolwent „Ekonomika" to młody człowiek, który potrafi się komunikować, posiada uniwersalne kwalifikacje zapewniające mu sukces na rynku pracy, także samodzielny i odpowiedzialny przy realizacji zadań zawodowych.

„Wart być z nami”